Vedtægter

Foto: Thomas Kehlet

Foto: Thomas Kehlet

Vedtægter for Lokalafdelingen Sjælland

  • 1. Lokalafdelingens navn og hjemsted

Lokalafdelingens navn er Foreningen til Svampekundskabens Fremme, Sjællands Lokalafdeling. Lokalafdelingens hjemsted er København.

  • 2. Lokalafdelingens formål og arbejdsopgaver

Lokalafdelingens formål er som hovedforeningens. Disse skal søges efterlevet gennem afholdelse af ekskursioner, kurser, udstillinger m.m. – fortrinsvis på Sjælland.

  • 3. Optagelse af medlemmer

Alle medlemmer af Svampeforeningen/Foreningen til Svampekundskabens Fremme, som er bosiddende i området, der i 2016 udgøres af Region Sjælland og Region Hovedstaden, er automatisk medlemmer af lokalafdelingen. Medlemmer af Foreningen til Svampekundskabens Fremme, som er bosiddende uden for dette område, kan anmode om optagelse ved henvendelse til lokalafdelingens bestyrelse.

  • 4. Kontingent

Der betales ikke kontingent til lokalafdelingen.

  • 5. Lokalafdelingens organisation

Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af 5 eller 6 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Hver af de fremmødte medlemmer kan stemme på det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

  • 6. Bestyrelsens arbejdsopgaver, kompetence og forretningsorden

Det påhviler bestyrelsen at inspirere og koordinere de aktiviteter, som Foreningen til Svampekundskabens Fremme afholder specielt for medlemmer i det sjællandske område. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger herunder en formand. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder med tvangfri mellemrum. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt 4 af dens medlemmer er til stede ved et bestyrelsesmøde.

  • 7. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel, udsendt pr. post til alle lokalafdelingens medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden mødets afholdelse. Vedtagelse forudsætter, at mere end halvdelen af de afgivne stemmer er for et forslag.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

Valg af referent

Formandens beretning

Forelæggelse af regnskab

Behandling af indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt

  • 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen. Endvidere skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 40 af lokalforeningens medlemmer indsender begæring herom til bestyrelsen.

Indkaldelse samt dagsorden skal være lokalafdelingens medlemmer i hænde pr. post mindst 14 dage inden mødets afholdelse. Bestyrelsen kan udskyde tidspunktet for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling til efter udsendelse af hovedforeningens program.

  • 9. Vedtægtsændringer

Forslag til ændringer i vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 30. juni for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen i november samme år. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer af lokalafdelingen på generalforsamlingen.

  • 10. Lokalafdelingens opløsning

Bestemmelse om opløsning af lokalafdelingen kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne vedtagelse kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer af lokalafdelingen.

I tilfælde af lokalafdelingens opløsning overgår dens eventuelle midler eller gæld til hovedforeningen.

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen 5. november 2018